Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền 3,070,810 70.21 % 31/12/2017
UBND tỉnh Bắc Ninh 974,782 22.29 % 14/06/2017