Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đậu Thị Phích 4,930,300 23.48 % 28/06/2019
Nguyễn Sỹ Cường 4,423,600 21.06 % 05/07/2019
Nguyễn Bá Thức 4,225,600 20.12 % 28/06/2019
Hoàng Thanh Tùng 1,299,800 6.19 % 12/07/2019