Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.7 %
  • Khác
    57.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bến Thành 13,590,090 40.81 % 19/08/2020
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 2,587,548 7.77 % 19/08/2020
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 1,734,183 5.21 % 19/08/2020
Nguyễn Hoàng Giang Thành viên Hội đồng quản trị 1,633,292 4.9 % 19/08/2020
Lê Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 1,633,292 4.9 % 19/08/2020
Endurance Capital Vietnam 1,408,018 4.23 % 19/08/2020
Tundra Sustainable Frontier Fund 1,217,996 3.66 % 19/08/2020