Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 7,772,935 49 % 09/03/2018
Công ty Cổ phần Hawaco 6,345,253 40 % 09/03/2018
Đỗ Chí Công Thành viên Ban Kiểm soát 1,216,613 7.67 % 09/03/2018