Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.2 %
  • Khác
    90.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Hướng Việt 14,137,593 19.99 % 04/04/2019
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,166,072 12.96 % 13/03/2019
Đặng Mỹ Linh Thành viên Hội đồng quản trị 6,481,235 9.16 % 13/09/2019
Đặng Hướng Cường Thành viên Hội đồng quản trị 5,623,384 7.95 % 13/03/2019
Tăng Kiến Nghiệp 3,864,282 5.46 % 22/05/2019
Vietnam Holding LTD 3,185,798 4.5 % 24/01/2019