Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Mai Duyên 7,980,591 31.03 % 13/04/2018
David Cam Hao Ong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,421,767 24.97 % 30/06/2017
Yung Cam Meng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,113,770 23.77 % 30/06/2017