Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.12 %
  • Khác
    96.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Hữu Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,198,120 45.01 % 25/06/2016
Đặng Ngọc Hồ 1,294,380 9.4 % 17/08/2015
CTCP Đầu tư Hải Hà Land 1,272,850 9.24 % 31/12/2013
Đỗ Thị Mai Thành viên Hội đồng quản trị 1,000,000 7.26 % 31/12/2015
CTCP Kỹ Thuật Hữu Nghị 980,000 7.12 % 31/12/2010
Vũ Thanh Hiếu 844,020 6.13 % 31/12/2012