Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.04 %
  • Khác
    69.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom 1,364,000 24.95 % 25/05/2018
AFC Vietnam Fund (AVF) 1,154,000 21.11 % 08/02/2018
Trần Đăng Thức 479,939 8.78 % 25/05/2018
Andreas Karall 385,610 7.05 % 05/02/2018
Nguyễn Thiện Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 350,999 6.42 % 03/12/2018
Phạm Ngọc Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 209,038 3.82 % 26/06/2018