Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.74 %
  • Khác
    66.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hanwa Co., Ltd 10,921,573 19.87 % 06/07/2018
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc 7,947,118 14.46 % 15/01/2019
Nguyễn Ngọc Anh 7,713,501 14.03 % 15/01/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 3,229,223 5.87 % 06/07/2018
Nguyễn Cẩm Hà 2,815,940 5.12 % 06/07/2018
Nguyễn Quốc Thắng 1,655,051 3.01 % 15/01/2019