Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.75 %
  • Khác
    66.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hanwa Co., Ltd 12,013,730 19.87 % 12/07/2019
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc 8,741,830 14.46 % 12/07/2019
Nguyễn Ngọc Anh 8,484,851 14.03 % 12/07/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 3,552,145 5.87 % 12/07/2019
Nguyễn Cẩm Hà 3,097,534 5.12 % 12/07/2019
Nguyễn Quốc Thắng 1,820,556 3.01 % 12/07/2019