Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.12 %
  • Khác
    66.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hanwa Co., Ltd 12,013,730 19.71 % 12/07/2019
Nguyễn Thị Ngọc Loan Phó Tổng Giám đốc 8,741,830 14.34 % 12/07/2019
Nguyễn Cẩm Vân 8,484,851 13.92 % 17/12/2019
Nguyễn Ngọc Anh 8,484,851 13.92 % 12/07/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 3,552,145 5.83 % 12/07/2019