Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Hoàn Lộc Việt 4,200,800 45.66 % 27/12/2016
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) 2,300,000 25 % 26/10/2015
Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1,775,335 19.3 % 09/10/2017