Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.28 %
  • Khác
    99.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư HAFA 9,720,000 12.27 % 20/07/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Tonkin 3,931,356 4.96 % 25/10/2019
Nguyễn Trí Thiện Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,871,100 4.89 % 12/02/2019
Nguyễn Xuân Nam Phó Tổng Giám đốc 3,510,000 4.43 % 12/02/2019