Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    99.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 3,103,000 16.95 % 30/06/2015
Lưu Văn Hổ 993,904 5.43 % 25/02/2019
Trần Văn Ngư Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 843,128 4.6 % 12/06/2018