Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.44 %
  • Khác
    99.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 3,103,000 16.95 % 30/06/2015
Trần Văn Ngư Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,349,004 7.37 % 30/06/2019
Lưu Văn Hổ 993,904 5.43 % 25/02/2019
Phạm Minh Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 913,824 4.99 % 30/06/2019
Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 799,208 4.36 % 30/06/2019