Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP (SID: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    96.09 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    3.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 96,092,796 96.09 % 18/01/2018