Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây dựng 13,241,200 64.66 % 17/05/2019
Phan Việt Anh Phó Tổng Giám đốc 4,031,978 19.69 % 08/01/2018
Phạm Thị Phương Thúy 2,987,400 14.59 % 13/10/2017
Lã Tuấn Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 2,581,000 12.6 % 04/01/2018