Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng quản trị 13,191,118 28.97 % 01/11/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 13,145,149 28.86 % 19/07/2018
Phạm Đình Thành Phó Tổng Giám đốc 2,744,679 6.03 % 13/11/2019
Nguyễn Ngọc Hải 2,688,863 5.9 % 19/07/2018
Phạm Tuấn 2,445,143 5.37 % 19/06/2019
Đỗ Thị Kim Thúy 2,408,956 5.29 % 19/07/2018
Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc 1,912,869 4.2 % 19/07/2018