Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Thu Thủy Thành viên Hội đồng quản trị 8,056,000 25.18 % 31/12/2018
Đinh Quang Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,991,040 24.97 % 31/12/2018
Công ty Điện lực 3 7,680,000 24 % 22/06/2018
Công ty Cổ phần Năng lượng BITEXCO 3,687,168 11.52 % 22/06/2018