Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 79,228,000 63.38 % 24/10/2016
Nguyễn Văn Hùng 24,956,000 19.96 % 04/06/2020
Công ty TNHH Bất động sản Anh Tú 16,750,000 13.4 % 27/12/2016