Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    79.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp 1,000,000 20 % 31/12/2017
Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi 500,000 10 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 250,000 5 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 250,000 5 % 31/12/2017