Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.83 %
  • Khác
    55.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 4,545,300 22.13 % 03/05/2018
LUCERNE ENTERPRISE LTD 4,275,800 20.82 % 31/12/2017
Asean Small Cap Fund 1,963,800 9.56 % 31/12/2014
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 1,862,800 9.07 % 26/07/2013
Chu Thị Thu Trang 1,528,900 7.44 % 26/07/2013