Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    95.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Hà Nam 3,768,600 23.54 % 10/07/2019
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 739,421 4.62 % 30/06/2014
Công ty Cổ phần Sông Đà 2 656,686 4.1 % 30/06/2014