Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (SDB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Thị Hà 2,355,500 21.41 % 01/03/2017
Trần Quốc Tuấn 1,390,000 12.64 % 02/06/2017
Trần Việt Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 400,000 3.64 % 30/06/2015