Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.6 %
  • Khác
    95.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Văn Từ Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,335,420 48.96 % 11/05/2018
Nguyễn Đình Dũng Phó Tổng Giám đốc 521,000 3.48 % 30/06/2018