Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.98 %
  • Khác
    94.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 168,021,967 32 % 14/01/2019
Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Hội đồng quản trị 68,394,829 13.02 % 14/01/2019
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 37,899,004 7.22 % 14/01/2019
Agri Asia Pacific Limited 25,440,742 4.84 % 03/06/2019
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre 21,423,617 4.08 % 14/01/2019