Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.13 %
  • Khác
    89.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 168,021,967 28.64 % 14/01/2019
Đặng Huỳnh Ức My Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 98,394,826 16.77 % 09/10/2019
Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 67,551,864 11.51 % 15/10/2019
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 37,899,004 6.46 % 14/01/2019
Agri Asia Pacific Limited 25,440,742 4.34 % 03/06/2019
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre 21,423,617 3.65 % 14/01/2019