Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    68.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    30.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 76,740,900 61.78 % 17/04/2018
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 32,000,000 25.76 % 17/04/2018
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 8,960,000 7.21 % 17/04/2018