Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Quang 1,887,893 16.42 % 22/01/2019
Trần Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,119,523 9.74 % 08/08/2019
Mai Thị Thúy Mai Trưởng Ban Kiểm soát 958,726 8.34 % 26/07/2019
Đỗ Văn Hào Thành viên Hội đồng quản trị 716,411 6.23 % 11/07/2018
Nguyễn Việt Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 620,794 5.4 % 08/08/2019
Hoàng Minh Châu 617,482 5.37 % 22/01/2019
Trần Tuyên Đức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 438,438 3.81 % 11/07/2018