Công ty cổ phần Công nghệ cao Sao Bắc Đẩu (SBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.15 %
  • Khác
    98.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Quang 1,887,893 19.07 % 22/01/2019
Đỗ Văn Hào Thành viên Hội đồng quản trị 716,411 7.24 % 11/07/2018
Trần Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 619,523 6.26 % 11/07/2018
Hoàng Minh Châu 617,482 6.24 % 22/01/2019
Trần Tuyên Đức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 438,438 4.43 % 11/07/2018
Nguyễn Việt Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 420,794 4.25 % 11/07/2018
Mai Thị Thúy Mai Trưởng Ban Kiểm soát 397,378 4.01 % 22/01/2019
Trần Phương Lan 326,083 3.29 % 11/07/2018