Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH 30/4 Gia Lai 22,705,903 53.8 % 25/02/2016
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 4,844,089 11.48 % 25/02/2016
Xí nghiệp Tư doanh Trung Sơn 2,200,200 5.21 % 25/02/2016
Nguyễn Sinh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,418,002 3.36 % 30/06/2020