Công ty Cổ phần Sông Đà 27 (S27: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà 585,636 37.23 % 31/12/2010
Nguyễn Tiến Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 465,636 29.6 % 31/12/2018
Nguyễn Văn Thảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 120,000 7.63 % 31/12/2018