Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (RGC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.59 %
  • Khác
    96.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH TCG Land 66,863,800 75.02 % 02/03/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 16,575,447 18.6 % 02/03/2018