Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    45.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Platinum Victory PTE.Ltd 77,211,503 24.9 % 12/07/2019
Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 22,711,925 7.32 % 11/01/2017
Apollo Asia Fund 18,213,250 5.87 % 31/12/2018
Nguyễn Ngọc Hải 16,914,062 5.46 % 11/01/2017
VOF Investment Limited 9,867,629 3.18 % 11/05/2016