Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RAT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.16 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    75.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1,092,644 24.16 % 31/03/2016
Đỗ Khánh Dư Thành viên Hội đồng quản trị 452,980 10.02 % 31/03/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Đại diện công bố thông tin 212,842 4.71 % 31/03/2016
Trần Thị Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 195,883 4.33 % 31/03/2016
Nguyễn Chính Nam Phó Tổng Giám đốc 195,880 4.33 % 31/03/2016