Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RAT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    79.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1,092,644 20.92 % 31/03/2016
Đỗ Khánh Dư Thành viên Hội đồng quản trị 452,980 8.68 % 31/03/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Đại diện công bố thông tin 238,842 4.57 % 06/12/2019
Trần Thị Thu Nga Phó Tổng Giám đốc 221,883 4.25 % 06/12/2019
Nguyễn Chính Nam Thành viên Hội đồng quản trị 221,880 4.25 % 13/12/2019