Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    64.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    35.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty phát điện 1 188,993,824 42 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 73,587,291 16.35 % 01/12/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 51,401,089 11.42 % 01/12/2016
Tổng công ty điện lực - Vinacomin 47,784,131 10.62 % 01/12/2016
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 39,585,353 8.8 % 22/06/2020
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 13,500,000 3 % 01/12/2016