Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Thế Bân Chủ tịch Hội đồng quản trị 165,000 10.18 % 04/04/2016
Nguyễn Trọng Khải 136,800 8.44 % 07/03/2013
Vũ Thế Hòa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 118,737 7.33 % 15/12/2015
Nguyễn Trọng Nhã Thành viên Hội đồng quản trị 94,000 5.8 % 31/12/2017