Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.35 %
  • Khác
    82.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV TM Thành Phát 55,534,608 15.56 % 09/05/2019
Võ Thành Đàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 18,985,248 5.32 % 19/12/2019
Foremost Worldwide Limited 18,237,534 5.11 % 09/05/2019