Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (QLD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 434,678 36 % 24/12/2019
Nguyễn Anh Tuấn Đại diện công bố thông tin 258,400 21.4 % 24/12/2019
Phạm Hữu Tuân Thành viên Hội đồng quản trị 155,283 12.86 % 24/12/2019