Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh (QHW: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.13 %
  • Khác
    84.42 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Masan Beverage 5,254,100 65.85 % 07/11/2016
Tỉnh ủy Quảng Ninh 1,152,900 14.45 % 07/11/2016