Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.78 %
  • Khác
    88.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 30,584,533 50.97 % 30/06/2016
McPEC Offshore & marine PTE.LTD 6,062,460 10.1 % 30/06/2018
Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) 2,053,282 3.42 % 20/08/2015