Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 13,236,005 16.03 % 30/06/2015
Tổng Công ty IDICO - CTCP 7,064,103 8.56 % 30/06/2015
Trần Minh Chính 4,898,400 5.93 % 29/07/2019
Lê Công Trung Thành viên Hội đồng quản trị 3,296,367 3.99 % 26/06/2019