Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 61,200,000 64.92 % 04/11/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 10,359,000 10.99 % 12/12/2019
Công ty cổ phần quản lý Quỹ PVI 9,543,747 10.12 % 20/01/2017
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 8,449,653 8.96 % 04/11/2016