Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 7,560,000 36 % 30/03/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 3,100,000 14.76 % 30/03/2017
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 1,500,000 7.14 % 30/03/2017