Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    36.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.64 %
  • Khác
    42.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 193,179,459 50.46 % 08/11/2016
PYN FUND MANAGEMENT LTD 18,872,827 4.93 % 08/11/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 13,985,784 3.65 % 08/11/2016
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 11,752,085 3.07 % 08/11/2016