Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.05 %
  • Khác
    28.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 212,497,405 50.46 % 29/07/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 20,760,110 4.93 % 29/07/2019
Deutsche Bank AG, London Branch 15,384,362 3.65 % 29/07/2019
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 12,927,294 3.07 % 29/07/2019