Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 4,945,000 22.64 % 08/07/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 2,593,273 11.87 % 09/09/2011
La Mỹ Phượng 1,120,100 5.13 % 30/06/2015