Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    89.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí 4,867,000 48.67 % 19/07/2016
Nguyễn Hồng Hiệp 2,025,400 20.25 % 02/07/2019
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu 1,000,000 10 % 30/06/2015
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 1,000,000 10 % 30/06/2015