Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.16 %
  • Khác
    77.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Khải Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 760,000 23.75 % 30/06/2015
Bùi Quang Huân Phó Tổng Giám đốc 384,000 12 % 30/06/2015
Lê Vũ Nguyên Khang 163,000 5.09 % 12/10/2015
Trần Minh Trúc Phó Tổng Giám đốc 160,000 5 % 30/06/2015
Hồ Thanh Đức Phó Tổng Giám đốc 160,000 5 % 30/06/2015