Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Tấn Đại diện công bố thông tin 2,559,398 5.3 % 24/08/2017
Đặng Ngọc Của 2,416,890 5 % 29/10/2015
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 2,400,000 4.97 % 20/08/2019