Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    49.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 9,714,200 50 % 25/04/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 2,200,000 11.32 % 02/08/2016
Nguyễn Thị Bích Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1,299,452 6.69 % 02/12/2016
Huỳnh Văn Phát 1,134,280 5.84 % 13/05/2019
Phạm Thị Thanh Hồng 1,082,320 5.57 % 13/05/2019