Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (POB: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 7,412,001 68 % 04/09/2017
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 1,199,000 11 % 04/09/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 851,189 7.81 % 04/09/2017