Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.26 %
  • Khác
    98.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tiến Lãng Chủ tịch Hội đồng quản trị 14,743,575 35 % 10/06/2019
Nguyễn Thị Bích Thùy Đại diện công bố thông tin 6,318,675 15 % 10/06/2019
Nguyễn Tiến Đạt 1,276,500 3.03 % 10/06/2019