Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.16 %
  • Khác
    83.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,150,000 24.6 % 11/04/2019
Đặng Tiến Thành Thành viên Hội đồng quản trị 2,100,000 8.4 % 11/04/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,976,040 7.9 % 11/04/2019
Dương Quang Thắng 1,650,000 6.6 % 18/02/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1,505,900 6.02 % 11/04/2019