Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.9 %
  • Khác
    90.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,150,000 24.6 % 11/04/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,045,240 8.18 % 10/09/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1,505,900 6.02 % 11/04/2019