Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,840,000 24.6 % 13/08/2020
Huỳnh Cảnh Phúc 3,168,009 7.92 % 13/08/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 2,409,440 6.02 % 13/08/2020
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1,814,736 4.54 % 13/08/2020