Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.62 %
  • Khác
    46.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX 7,868,018 51.22 % 14/04/2017
Ngô Anh Dũng 1,847,326 12.03 % 28/12/2018
Phan Văn Cầu 778,210 5.07 % 03/07/2017
Phan Văn Kỳ Thành viên Hội đồng quản trị 775,120 5.05 % 20/04/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA 543,356 3.54 % 24/06/2014