Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    70.39 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.98 %
  • Khác
    22.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 6,335,200 70.39 % 30/06/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 900,000 10 % 30/06/2015
America LLC 610,598 6.78 % 31/12/2018